Tisztelt Lakosság!

Miniszterelnök Úr és az Operatív Törzs bejelentése alapján Rudolftelep Polgármestereként és a Képviselő testület egyhangú döntése alapján elrendeljük, 2020.03.16-tól a Rudolftelepi Iskola és Óvoda BEZÁRÁSÁT!
A pedagógusoknak, óvodai vezetőnek, és a közintézmény dolgozóinak a közintézményben kell tartózkodniuk.
Folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot és az érintetteket.
Tisztelettel kérek mindenkit tájékoztassa környezetét!

Üdvözlettel:
Zilahy Zoltán
Polgármester.

Bármiféle kérdés esetén állok rendelkezésükre az üggyel kapcsolatosan a következő telefonszámon: 06-70-431-9228

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035 projekt

A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósul a Rudolftelep Polgármesteri Hivatal energetikailag korszerűsítése és a Művelődési Ház napelemes rendszerrel való felszerelése.

A hivatal épületének nyílászárói régi típusúak, amelyek illesztései nem kielégítőek, légzárásuk rossz. Az épület külső határoló szerkezeteinek hő átbocsátási tényezői nem felelnek meg a követelményeknek, nagy hőhíd szakaszok vannak, a hőveszteség túl magas. A pályázatnak köszönhetően sor kerül az épület termo fizikai jellemzőinek javítására, az épület külső határoló egységeinek utólagos hőszigetelésére, a nyílászárók (ablakok, ajtók) cseréjére, hőszivattyús rendszer telepítésére a fűtés biztosítására, napelemes rendszer telepítésére a villamos energia igény fedezésére.

A tervezett napelemes technológia energiaforrása ingyenes és belátható időn belül kifogyhatatlan. A napelemes rendszer gyártásához használt energiát egy átlagos napelem 3-6 éven belül visszatermeli. Eközben a napelemes rendszerek átlagos tervezett életkora 25 év, ami biztosítja, hogy több energiát termel meg összesen, mint ami az előállításhoz szükséges.

A napelemek a településeken, a tetőkön nem zavaró, zajmentes, tiszta energiaforrást nyújthatnak, nagyon minimális karbantartással.

– A projekt címe: Rudolftelep Polgármesteri Hivatal energetikailag korszerűsítése és a Művelődési Ház napelemes rendszerrel való felszerelése

– A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035

– Megvalósítás időszaka: 2018.04.01. – 2020.12.31.

– A projekt összköltsége: 101 540 000Ft

– Támogatás mértéke: 100%

További információ kérhető:

Rudolftelep Községi Önkormányzata

E-mail cím: rudolftelep1@freemail.hu

EFOP-1.5.3-16-2017-00030 azonosító számú projekt

Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében

 • a kedvezményezett neve: Rudolftelep Községi Önkormányzat
 • a projekt címe: Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében
 • a szerződött támogatás összege: 13 665 140 Ft
 • a támogatás mértéke: 100%,
 • a projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat legfőbb célja a térségben fennálló társadalmi különbségek komplex megközelítéssel történő javítása. A tanulmányban bemutatásra kerültek a térségben jelentkező társadalmi, gazdasági hátrányok, valamint az ezekből fakadó kezelendő problémák. A projekt célja, hogy a térségben élők közszolgáltatásokhoz való hozzáférését minőségileg javítsák. Kiemelt szempontként kezeltük a köznevelésben dolgozók képzését, továbbképzését és átképzését annak érdekében, hogy a szakemberek tudástőkéjét tovább gyarapítsuk. A pályázat ezért hozzá kíván járulni a humán szolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát.
A pályázat egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A konstrukció másik fő célja a helyi problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
A pályázat tervezése során elsődleges szempont a helyi igényekre, szükségletekre való reflektálás. A projektelemek kidolgozása során ezért egyedi megoldásokkal igyekeztünk a kisközösségekre szabni a programokat. Célunk, hogy a térség lakossága a saját helyi közösségének megfelelő szolgáltatást kapjon.

A pályázat célja, hogy támogassa a gyermekek és tanulók, köztük kiemelten a hátrányos helyzetűek közneveléshez való hozzáférését. Ennek érdekében főleg nyelvi készségfejlesztő iskolán kívüli programokat valósítunk meg. A tervezett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek célja az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítása.
Az életen át tartó tanulás jegyében célkitűzés a kisgyerekkori neveléshez való hozzáférés javítása is. A személyi feltételek javítása érdekében továbbképzéseket valósítunk meg. A szülőkkel való együttműködés, a nevelésben betöltött szerepek fejlesztése érdekében cél a család központi szerepének hangsúlyozása. Az egész életen át tartó tanulás jegyében családi programokon keresztül célunk a család minden tagjának megszólítása és bevonása, javítva ezzel a gyermekek társadalmi beilleszkedésének esélyét is.

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférést elsősorban a szolgáltatási helyek száma, mennyiségi kapacitása, a nyújtott szolgáltatások köre, integráltsága, minőségi jellemzői (pl. szakemberek felkészültsége, rendelkezésre állása stb.) határozzák meg, ezen kívül természetesen egyéb feltételek (pl. közlekedési lehetőségek, motorizáció szintje) is befolyásolják. A releváns célcsoport létszámát, jellemzőit figyelembe véve az alapszolgáltatásokra ráépülve, a helyi egyedi igények kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítő szolgáltatások és kapacitások elengedhetetlenek a társadalmi-területi hátrányok enyhítése érdekében.

Jelen projekt általános célja a települési helyi esélyegyenlőségi programokban, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. Jelen pályázat lehetőséget biztosít a fellelhető eszközök komplex módon történő alkalmazására. A komplex megközelítés hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé. A pályázat keretében lehetőség nyílik a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.

Kiemelt cél a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel-és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.

Átfogó célok:

Humán szolgáltatásokban dolgozók tudástőkéjének gyarapítása a minőségi szolgáltatás érdekében
A humán közszolgáltatások a helyi közösségi igények szerinti fejlesztése
Közneveléshez való hozzáférés javítása (különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre)
Kisgyermekkori nevelés komplex fejlesztése
Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
A marginalizálódott közösségek – különösen a romák körében – társadalmi-gazdasági integrációja
A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása
Hozzájárul a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához

Részcélok:

A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Rövid távú célok:

 • Humán közszolgáltatásokban dolgozók képzése, szakemberhiány enyhítése
 • Tapasztalatcsere workshopok és fórumok lebonyolításán keresztül
 • Személyiség és kompetenciafejlesztés az iskolai érvényesülés elősegítése érdekében
 • Személyiség és kompetenciafejlesztés a munkaerő-piaci érvényesülés elősegítése érdekében
 • Helyi kezdeményezések támogatása
 • Egészségjavító programok lebonyolítása
 • Kulturális és közösségi programok a társadalmi együttélés javítása érdekében
 • Infrastrukturális fejlesztés
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.
 • projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00030

Pályázatok – összefoglaló

2014 – 2019-ig

Benyújtott,  de elutasított  pályázatok:

 • TOP József Attila út felújítása: 110 MFt.
 • Kamerarendszer kiépítése: 30 MFt.
 • József Attila út járda és csapadékvíz elvezetés: 35 MFt.
 • Játszótér kialakítása: 23 MFt.

Közmunka program keretében megvalósult pályázatok:

 • 2015 Ravatalozó felépítés: 9,5 MFt
 • 2016 Régi bányaépület megvásárlása, felújítása: 14 MFt
 • 2017 MTZ traktor és pótkocsi beszerzés: 4,5 MFt
 • 2017 Óvoda épületének felújítása,hőszigetelése: 3,5 MFt
 • 2017 Útfelújítás: Kossuth úti bekötőút  110 m hosszban: 3 MFt
 • 2018 Útfelújítás: Új ravatalozó felé vezető (névtelen út) 115 m: 3 MFt
 • 2019 Útfelújítás: Rakóczi út  125 m hosszban: 3,5 MFt
 • 2019 DongFeng DF-304G2 univerzális kistraktor vezetőfülkével: 3,8 MFt
 • 2019 DELEKS RM 14-T3 egytengelyes pótkocsi 1,4 MFt
 • 2015 Csillagvizsgáló felújítása, távcső beszerzés 2,4 MFt.

Egyéb pályázatból megvalósult  projektek:

 • Belügyminisztérium által kiírt pályázat: Útfelújítás: József Attila – Mikoviny út  162 m hosszban 12 MFt
 • A Magyar Telekom  Nyrt. jóvoltából 30 m-es mobil erősítő és átjátszó torony
 • BM. által kiírt: Kisbusz beszerzés 10 Mft
 • BM. által kiírt: Konyha felújítása és eszközbeszerzés 13 MFt
 • BM-től:  Kivételes, egyedi kérelem alapján József Attila Művelődési Ház felújítása 42 MFt
 • Temető körbekerítése és parkoló kialakítása 3 MFt
 • Óvoda nyílászáróinak cseréje 1,2 MFt.
 • Térségi kulturális  rendezvények, helyi termék napok támogatása 1,5 MFt.                     
 • Kazincbarcikai Tankerületi Központ által: EFOP-4.1.3-17 „Mikoviny Sámuel Tagiskola (Rudolftelep) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztés” 29 MFt

Megvalósítás alatt álló pályázatok:

 • TOP-3.2.1-16 Rudolfltelep Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése 102 MFt
 • TOP-5.3.1-16 Helyi identitás erősítése Edelény és térségében (konzorciumi tagként) 3,6 MFt
  (több éven átnyúló pályázat)
 • Humán Szolgáltatás fejlesztése a Kazincbarcikai járás térségében (Rudolftelep)  12 MFt
  (több éven átnyúló pályázat)                  

Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok:

 • Belügyminisztérium által kiírt pályázat: József Attila úti járda felújítás 17 MFt.
  (önrész: 2.250.000.-Ft.)
 • Magyar Falu Program: Óvoda udvari játékok, kerítés 5 MFt.
 • Magyar Falu Program: „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” 8 MFt.
 • Magyar Falu Program: ” József Attila út felújítása, csapadékvíz elvezetés ” 30 MFt

Lomtalanítás családi ház

A BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre egyeztetett napon végzi el. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja. A lomtalanítás továbbra is évente 2 alkalommal vehető igénybe.

Az igénybejelentés történhet:

 • személyesen az ügyfélszolgálati irodákban,
 • telefonon a 06 21 3500 111-es ügyfélszolgálati telefonszámon,
 • a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével(településnévre kattintva az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein),
 • e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofít.hu e-mail címen,
 • az oldalon található elektronikus űrlap segítségével melyhez. kérjük válassza ki az Ön települését (főoldal/szolgáltatási terület) és kattintson a ,Lomtalanítási igény bejelentése elektronikus űrlap segítségével” lehetőségre.

Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk a lomtalanítási igényét a következő adatokra lesz szükségünk:

 • lomhulladék típusa,
 • lomhulladék várható mennyisége (m3).
 • lomok elszállításának kívánt időpontja,
 • az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, E-mail).

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek figyelembevételével és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. Ezért kérjük, hogy folyamatosan jelentkezzenek igényeikkel, mivel azokat csak ütemezve tudjuk elvégezni.

Miután beérkezett Öntől az igény hozzánk. kollégáink egyeztetik az Ön igényeit és cégünk lehetőségeit. majd visszajelzünk Önnek a megadott elérhetőségeinek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napra Ön kikészíti a lom hulladékot ingatlanja elé, és munkatársaink a megjelölt napon 6-14 óra között begyűjtik a hulladékot.

A lom, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket. szerv es oldószereket. savakat. lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk nem szállítja el.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

2019. július IV.
Dübörög a strand- és fesztiválszezon

Visszafordíthatatlanul beköszöntött a nyár. A gyerekeken kívül a felnőttek is megkezdik a szabadságukat. A felhőtlen kikapcsolódás tervezgetése során azonban gondolniuk kell arra is, hogy a pihenésük csak akkor lesz gondtalan, ha nem válnak bűncselekmény áldozatává.

A folyó- és tópartok, a strandok és a különböző fesztiválok csalogatják a rekreálódni, szórakozni vágyókat. A nyaralók pedig gyakran megfeledkeznek arról, hogy a vízpartokon és a fesztiválokon sincsenek biztonságban, hiszen bűnözők a nyári időszakban sem lazítanak.

Az elkövetők ismérvei

– Az elkövetők kinézetben, ruházkodásban és viselkedésben sem különböznek a nyaralóktól, fesztiválozóktól, így könnyen elvegyülnek a tömegben.

– Tudják, hogy a strandolók, koncertrajongók hosszabb ideig lesznek távol a csomagjaiktól, így van idejük tevékenykedni.

Válogatás nélkül lopnak el bármit, ami értékesnek tűnik (papucs, telefon, laptop, táska, napszemüveg). – A tömeget, fesztiváli forgatagot kihasználva a helyszínről gyorsan távoznak, nem keltenek feltűnést.

– Tisztában vannak azzal, hogy az azonosításuk nagyon nehéz a hatóságok számára.

– Előszeretettel tulajdonítják el a gépkocsiban látható helyen hagyott értékeket.

– A nagyobb értéket képviselő kerékpárok is a célpontjaik között vannak.

– A nyaralás idejére üresen hagyott lakóingatlanok kedvelt célpontjai a betörőknek.

– A szexuális erőszak elkövetői gyakran itatják le alkoholos italokkal alkalmi nőismerősüket, illetve kevernek drogokat (pl.: GHB) az italaikba. Minderre kiváló alkalmat teremthet a fesztiválok felszabadult hangulata.

Mit tegyen, hogy ne váljon áldozattá?

– Mielőtt pihenni indul, zárjon be minden ablakot, ajtót a lakásán, tegyen rendet az udvaron, ne hagyjon kint semmi olyan tárgyat, ami a betörő bejutását megkönnyítheti (létra, balta, stb).

– Válasszon olyan szállodát vagy vendégházat, ahol zárt parkoló van. Ne hagyjon tolvajokat vonzó értéket (GPS, laptop táska, kabát, stb.) a gépkocsiban. Mindent vigyen be a szálláshelyre. Nagyobb mennyiségű készpénzt – amennyiben arra nincs szüksége a nyaralás során –, nagy értékű ékszert ne vigyen magával a nyaralásra.

– Amennyiben mégis szeretné értékeit a pihenés során is testközelben tudni, úgy azokat és az okmányait (útlevél, jogosítvány, stb.) zárja be a szoba széfjébe.

Cím: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám; 3501 Miskolc, Pf. 161.
Telefon: (06-46) 514-523, BM: (31) 23-27; Fax: (06-46) 514-500/27-37, BM: (31) 27-37
E-mail: bunmeg@borsod.police.hu

Közfoglalkoztatási kiállítás

Az idei közfoglalkoztatási kiállításra az előző évek tapasztalatai alapján nagy örömmel készültünk.

A kiállításra a közfoglalkoztatásban termesztett növényekből és termésekből készítettük a kiállítási anyagot. A lekvárok, dzsemek, paprika és cukkini krémek, levendula készítmények, savanyúságok bemutatása mellett kóstolásra is volt lehetőség. Csak megjegyezni kívánom, hogy kb. 25 kg kenyér került vásárlásra a kínáláshoz.  A korábbi évek kiérdemelt elismerése volt, hogy a kiállítás előtt többen telefonon érdeklődtek, hogy ott leszünk-e a standon, mert szeretnének vásárolni a termékeinkből. Többen a kiállított termékek receptjeit is kérték.

Összességében elmondható, hogy az idei közfoglalkoztatási kiállítás sikeres volt. Ezzel is bizonyítottuk, hogy Rudolftelepen a közmunka program  a mezőgazdasági területen is elérte a célját, mely köszönhető azoknak a dolgozóknak, akik szívvel-lélekkel végzik ezt.

Laska gomba természtés fázisai