Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Rudolftelepiek!

A következő nagyon fontos tájékoztatás adom:
Holnapi napon az Óvadába járó, Iskolába járó gyermekek, és akik a konyhából kapják, vásárolják az ebédet azok részére kiszállításra kerül az ebéd egyszer használatos edénybe.Senki ne menjen a konyhára mert nem lesz kiadás!
Kérem türelmüket a kiszállítással kapcsolatosan. A Népkonyhára legyenek kedvesek lehetőség szerint egyesével bemenni és fokozottan figyelve az edényzetek tisztaságára.

Tisztelettel kérem Rudolftelep lakosságát hogy családtagjait, barátait, közvetlen környezetét tájékoztassa a fennálló helyzetről.(akikhez esetleg nem juthat el tájékoztatásom ebben a formában)

Megkérek mindenkit lehetőség szerint kerüljék a csoportos találkozásokat.

Akik vagy akiknek külföldről érkeznek haza családtagjai, ismerősei, barátai, legyen kedves feltétlenül tájékoztatni!

Tisztelettel:
Zilahy Zoltán
Polgármester

Megelőzés!

https://kepmas.hu/a-koronavirus-terjedeset-csak-a-megelozes-es-a-szabalyok-betartasa-fogja-lelassitani-es-megallitani?fbclid=IwAR3ldbZ1aJty5GW0rY9MOiUWSsTPaS4scv8AKt5LUZcPh4tyEfDqaQgC6Rs

Tisztelt Lakosság!

Miniszterelnök Úr és az Operatív Törzs bejelentése alapján Rudolftelep Polgármestereként és a Képviselő testület egyhangú döntése alapján elrendeljük, 2020.03.16-tól a Rudolftelepi Iskola és Óvoda BEZÁRÁSÁT!
A pedagógusoknak, óvodai vezetőnek, és a közintézmény dolgozóinak a közintézményben kell tartózkodniuk.
Folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot és az érintetteket.
Tisztelettel kérek mindenkit tájékoztassa környezetét!

Üdvözlettel:
Zilahy Zoltán
Polgármester.

Bármiféle kérdés esetén állok rendelkezésükre az üggyel kapcsolatosan a következő telefonszámon: 06-70-431-9228

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035 projekt

A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósul a Rudolftelep Polgármesteri Hivatal energetikailag korszerűsítése és a Művelődési Ház napelemes rendszerrel való felszerelése.

A hivatal épületének nyílászárói régi típusúak, amelyek illesztései nem kielégítőek, légzárásuk rossz. Az épület külső határoló szerkezeteinek hő átbocsátási tényezői nem felelnek meg a követelményeknek, nagy hőhíd szakaszok vannak, a hőveszteség túl magas. A pályázatnak köszönhetően sor kerül az épület termo fizikai jellemzőinek javítására, az épület külső határoló egységeinek utólagos hőszigetelésére, a nyílászárók (ablakok, ajtók) cseréjére, hőszivattyús rendszer telepítésére a fűtés biztosítására, napelemes rendszer telepítésére a villamos energia igény fedezésére.

A tervezett napelemes technológia energiaforrása ingyenes és belátható időn belül kifogyhatatlan. A napelemes rendszer gyártásához használt energiát egy átlagos napelem 3-6 éven belül visszatermeli. Eközben a napelemes rendszerek átlagos tervezett életkora 25 év, ami biztosítja, hogy több energiát termel meg összesen, mint ami az előállításhoz szükséges.

A napelemek a településeken, a tetőkön nem zavaró, zajmentes, tiszta energiaforrást nyújthatnak, nagyon minimális karbantartással.

– A projekt címe: Rudolftelep Polgármesteri Hivatal energetikailag korszerűsítése és a Művelődési Ház napelemes rendszerrel való felszerelése

– A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035

– Megvalósítás időszaka: 2018.04.01. – 2020.12.31.

– A projekt összköltsége: 101 540 000Ft

– Támogatás mértéke: 100%

További információ kérhető:

Rudolftelep Községi Önkormányzata

E-mail cím: rudolftelep1@freemail.hu

EFOP-1.5.3-16-2017-00030 azonosító számú projekt

Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében

 • a kedvezményezett neve: Rudolftelep Községi Önkormányzat
 • a projekt címe: Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében
 • a szerződött támogatás összege: 13 665 140 Ft
 • a támogatás mértéke: 100%,
 • a projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat legfőbb célja a térségben fennálló társadalmi különbségek komplex megközelítéssel történő javítása. A tanulmányban bemutatásra kerültek a térségben jelentkező társadalmi, gazdasági hátrányok, valamint az ezekből fakadó kezelendő problémák. A projekt célja, hogy a térségben élők közszolgáltatásokhoz való hozzáférését minőségileg javítsák. Kiemelt szempontként kezeltük a köznevelésben dolgozók képzését, továbbképzését és átképzését annak érdekében, hogy a szakemberek tudástőkéjét tovább gyarapítsuk. A pályázat ezért hozzá kíván járulni a humán szolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát.
A pályázat egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A konstrukció másik fő célja a helyi problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
A pályázat tervezése során elsődleges szempont a helyi igényekre, szükségletekre való reflektálás. A projektelemek kidolgozása során ezért egyedi megoldásokkal igyekeztünk a kisközösségekre szabni a programokat. Célunk, hogy a térség lakossága a saját helyi közösségének megfelelő szolgáltatást kapjon.

A pályázat célja, hogy támogassa a gyermekek és tanulók, köztük kiemelten a hátrányos helyzetűek közneveléshez való hozzáférését. Ennek érdekében főleg nyelvi készségfejlesztő iskolán kívüli programokat valósítunk meg. A tervezett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek célja az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítása.
Az életen át tartó tanulás jegyében célkitűzés a kisgyerekkori neveléshez való hozzáférés javítása is. A személyi feltételek javítása érdekében továbbképzéseket valósítunk meg. A szülőkkel való együttműködés, a nevelésben betöltött szerepek fejlesztése érdekében cél a család központi szerepének hangsúlyozása. Az egész életen át tartó tanulás jegyében családi programokon keresztül célunk a család minden tagjának megszólítása és bevonása, javítva ezzel a gyermekek társadalmi beilleszkedésének esélyét is.

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférést elsősorban a szolgáltatási helyek száma, mennyiségi kapacitása, a nyújtott szolgáltatások köre, integráltsága, minőségi jellemzői (pl. szakemberek felkészültsége, rendelkezésre állása stb.) határozzák meg, ezen kívül természetesen egyéb feltételek (pl. közlekedési lehetőségek, motorizáció szintje) is befolyásolják. A releváns célcsoport létszámát, jellemzőit figyelembe véve az alapszolgáltatásokra ráépülve, a helyi egyedi igények kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítő szolgáltatások és kapacitások elengedhetetlenek a társadalmi-területi hátrányok enyhítése érdekében.

Jelen projekt általános célja a települési helyi esélyegyenlőségi programokban, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. Jelen pályázat lehetőséget biztosít a fellelhető eszközök komplex módon történő alkalmazására. A komplex megközelítés hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé. A pályázat keretében lehetőség nyílik a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.

Kiemelt cél a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel-és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.

Átfogó célok:

Humán szolgáltatásokban dolgozók tudástőkéjének gyarapítása a minőségi szolgáltatás érdekében
A humán közszolgáltatások a helyi közösségi igények szerinti fejlesztése
Közneveléshez való hozzáférés javítása (különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre)
Kisgyermekkori nevelés komplex fejlesztése
Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
A marginalizálódott közösségek – különösen a romák körében – társadalmi-gazdasági integrációja
A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása
Hozzájárul a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához

Részcélok:

A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Rövid távú célok:

 • Humán közszolgáltatásokban dolgozók képzése, szakemberhiány enyhítése
 • Tapasztalatcsere workshopok és fórumok lebonyolításán keresztül
 • Személyiség és kompetenciafejlesztés az iskolai érvényesülés elősegítése érdekében
 • Személyiség és kompetenciafejlesztés a munkaerő-piaci érvényesülés elősegítése érdekében
 • Helyi kezdeményezések támogatása
 • Egészségjavító programok lebonyolítása
 • Kulturális és közösségi programok a társadalmi együttélés javítása érdekében
 • Infrastrukturális fejlesztés
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.
 • projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00030