EFOP-1.5.3-16-2017-00030 azonosító számú projekt

Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében

 • a kedvezményezett neve: Rudolftelep Községi Önkormányzat
 • a projekt címe: Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében
 • a szerződött támogatás összege: 204 146 455 Ft
 • a támogatás mértéke: 100%,
 • a projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat legfőbb célja a térségben fennálló társadalmi különbségek komplex megközelítéssel történő javítása. A tanulmányban bemutatásra kerültek a térségben jelentkező társadalmi, gazdasági hátrányok, valamint az ezekből fakadó kezelendő problémák. A projekt célja, hogy a térségben élők közszolgáltatásokhoz való hozzáférését minőségileg javítsák. Kiemelt szempontként kezeltük a köznevelésben dolgozók képzését, továbbképzését és átképzését annak érdekében, hogy a szakemberek tudástőkéjét tovább gyarapítsuk. A pályázat ezért hozzá kíván járulni a humán szolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát.
A pályázat egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A konstrukció másik fő célja a helyi problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
A pályázat tervezése során elsődleges szempont a helyi igényekre, szükségletekre való reflektálás. A projektelemek kidolgozása során ezért egyedi megoldásokkal igyekeztünk a kisközösségekre szabni a programokat. Célunk, hogy a térség lakossága a saját helyi közösségének megfelelő szolgáltatást kapjon.

A pályázat célja, hogy támogassa a gyermekek és tanulók, köztük kiemelten a hátrányos helyzetűek közneveléshez való hozzáférését. Ennek érdekében főleg nyelvi készségfejlesztő iskolán kívüli programokat valósítunk meg. A tervezett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek célja az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítása.
Az életen át tartó tanulás jegyében célkitűzés a kisgyerekkori neveléshez való hozzáférés javítása is. A személyi feltételek javítása érdekében továbbképzéseket valósítunk meg. A szülőkkel való együttműködés, a nevelésben betöltött szerepek fejlesztése érdekében cél a család központi szerepének hangsúlyozása. Az egész életen át tartó tanulás jegyében családi programokon keresztül célunk a család minden tagjának megszólítása és bevonása, javítva ezzel a gyermekek társadalmi beilleszkedésének esélyét is.

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférést elsősorban a szolgáltatási helyek száma, mennyiségi kapacitása, a nyújtott szolgáltatások köre, integráltsága, minőségi jellemzői (pl. szakemberek felkészültsége, rendelkezésre állása stb.) határozzák meg, ezen kívül természetesen egyéb feltételek (pl. közlekedési lehetőségek, motorizáció szintje) is befolyásolják. A releváns célcsoport létszámát, jellemzőit figyelembe véve az alapszolgáltatásokra ráépülve, a helyi egyedi igények kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítő szolgáltatások és kapacitások elengedhetetlenek a társadalmi-területi hátrányok enyhítése érdekében.

Jelen projekt általános célja a települési helyi esélyegyenlőségi programokban, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. Jelen pályázat lehetőséget biztosít a fellelhető eszközök komplex módon történő alkalmazására. A komplex megközelítés hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé. A pályázat keretében lehetőség nyílik a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.

Kiemelt cél a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel-és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.

Átfogó célok:

Humán szolgáltatásokban dolgozók tudástőkéjének gyarapítása a minőségi szolgáltatás érdekében
A humán közszolgáltatások a helyi közösségi igények szerinti fejlesztése
Közneveléshez való hozzáférés javítása (különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre)
Kisgyermekkori nevelés komplex fejlesztése
Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
A marginalizálódott közösségek – különösen a romák körében – társadalmi-gazdasági integrációja
A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása
Hozzájárul a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához

Részcélok:

A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Rövid távú célok:

 • Humán közszolgáltatásokban dolgozók képzése, szakemberhiány enyhítése
 • Tapasztalatcsere workshopok és fórumok lebonyolításán keresztül
 • Személyiség és kompetenciafejlesztés az iskolai érvényesülés elősegítése érdekében
 • Személyiség és kompetenciafejlesztés a munkaerő-piaci érvényesülés elősegítése érdekében
 • Helyi kezdeményezések támogatása
 • Egészségjavító programok lebonyolítása
 • Kulturális és közösségi programok a társadalmi együttélés javítása érdekében
 • Infrastrukturális fejlesztés
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.
 • projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00030

Pályázatok – összefoglaló

2014 – 2019-ig

Benyújtott,  de elutasított  pályázatok:

 • TOP József Attila út felújítása: 110 MFt.
 • Kamerarendszer kiépítése: 30 MFt.
 • József Attila út járda és csapadékvíz elvezetés: 35 MFt.
 • Játszótér kialakítása: 23 MFt.

Közmunka program keretében megvalósult pályázatok:

 • 2015 Ravatalozó felépítés: 9,5 MFt
 • 2016 Régi bányaépület megvásárlása, felújítása: 14 MFt
 • 2017 MTZ traktor és pótkocsi beszerzés: 4,5 MFt
 • 2017 Óvoda épületének felújítása,hőszigetelése: 3,5 MFt
 • 2017 Útfelújítás: Kossuth úti bekötőút  110 m hosszban: 3 MFt
 • 2018 Útfelújítás: Új ravatalozó felé vezető (névtelen út) 115 m: 3 MFt
 • 2019 Útfelújítás: Rakóczi út  125 m hosszban: 3,5 MFt
 • 2019 DongFeng DF-304G2 univerzális kistraktor vezetőfülkével: 3,8 MFt
 • 2019 DELEKS RM 14-T3 egytengelyes pótkocsi 1,4 MFt
 • 2015 Csillagvizsgáló felújítása, távcső beszerzés 2,4 MFt.

Egyéb pályázatból megvalósult  projektek:

 • Belügyminisztérium által kiírt pályázat: Útfelújítás: József Attila – Mikoviny út  162 m hosszban 12 MFt
 • A Magyar Telekom  Nyrt. jóvoltából 30 m-es mobil erősítő és átjátszó torony
 • BM. által kiírt: Kisbusz beszerzés 10 Mft
 • BM. által kiírt: Konyha felújítása és eszközbeszerzés 13 MFt
 • BM-től:  Kivételes, egyedi kérelem alapján József Attila Művelődési Ház felújítása 42 MFt
 • Temető körbekerítése és parkoló kialakítása 3 MFt
 • Óvoda nyílászáróinak cseréje 1,2 MFt.
 • Térségi kulturális  rendezvények, helyi termék napok támogatása 1,5 MFt.                     
 • Kazincbarcikai Tankerületi Központ által: EFOP-4.1.3-17 „Mikoviny Sámuel Tagiskola (Rudolftelep) tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztés” 29 MFt

Megvalósítás alatt álló pályázatok:

 • TOP-3.2.1-16 Rudolfltelep Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése 102 MFt
 • TOP-5.3.1-16 Helyi identitás erősítése Edelény és térségében (konzorciumi tagként) 3,6 MFt
  (több éven átnyúló pályázat)
 • Humán Szolgáltatás fejlesztése a Kazincbarcikai járás térségében (Rudolftelep)  12 MFt
  (több éven átnyúló pályázat)                  

Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok:

 • Belügyminisztérium által kiírt pályázat: József Attila úti járda felújítás 17 MFt.
  (önrész: 2.250.000.-Ft.)
 • Magyar Falu Program: Óvoda udvari játékok, kerítés 5 MFt.
 • Magyar Falu Program: „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” 8 MFt.
 • Magyar Falu Program: ” József Attila út felújítása, csapadékvíz elvezetés ” 30 MFt